Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, mits met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

Download de algemene voorwaarden: Klik hier.

Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden van BLUE BEACH (hierna te noemen: BLUE BEACH);

Dienst(en):

De dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen BLUE BEACH en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst;

Overeenkomst:

De afspraken, vastgelegd in een schriftelijk of digitaal of digitaal document of offerte, op grond waarvan BLUE BEACH een Dienst aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal deel uitmaken; Bij gebruik van BLUE BEACH ATS, maken ook de separate SLA en Verwerkersovereenkomst deel uit van de Overeenkomst.

Opdrachtgever:

Iedere (rechts)persoon die met BLUE BEACH een Overeenkomst heeft gesloten.

Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen BLUE BEACH en Opdrachtgever. Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk of digitaal door BLUE BEACH zijn bevestigd.

1.2 De Overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke of digitale bevestiging door Opdrachtgever aan BLUE BEACH na het ontvangen van een door BLUE BEACH verstuurd voorstel aan Opdrachtgever. Een schriftelijke of digitale bevestiging, met of zonder handtekening, van Opdrachtgever via briefpost, e-mail of door accordering via de website van BLUE BEACH, is bindend en rechtsgeldig. Opdrachtgever dient onmiddellijk te reageren wanneer er na accordering een aanpassing dient plaats te vinden in de Overeenkomst en voor de Dienst(en) zijn uitgevoerd.

1.3 Alle beschrijvingen van de Dienst(en) op de website(s), in advertenties en dergelijken gelden als een weergave bij benadering. BLUE BEACH kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. BLUE BEACH is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

1.4 De Dienst(en) en producten zijn het intellectuele eigendom van BLUE BEACH. Geen van de in de Overeenkomst of andere documenten opgenomen bepalingen kan worden opgevat als volledige of gedeeltelijke overdracht van eigendomsrechten aan Afnemer.

1.5 In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Opdrachtgever eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

Gebruik Dienst(en) en functionaliteit

2.1 Voor zover het instemmen met de toepassingsverklaring van deze Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever nog niet in een eerder stadium is gebleken, houdt het accorderen van een offerte door Opdrachtgever automatisch een instemming in met en van de toepassingsverklaring van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Het recht tot gebruik van een Dienst is persoonlijk en het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen en/of te (sub)licenseren aan derden. Het recht van gebruik van een Dienst is beperkt tot de werknemers binnen de organisatie van Opdrachtgever.

2.3 Opdrachtgever garandeert dat deze werknemers de Dienst slechts ten behoeve van de activiteiten van Opdrachtgever zullen gebruiken.

2.4 BLUE BEACH heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inbegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de Dienst(en) op Opdrachtgever te verhalen.

2.5 Indien er wijzigingen en/of veranderingen buiten de invloed van BLUE BEACH plaatsvinden waardoor er één of meerdere online middelen niet (meer) werken, dan wordt(en) de vacature(e) op (één of meerdere) andere vacaturesite(s) of
gelijkwaardige dienst(en) geplaatst. Deze service van BLUE BEACH is echter onverplicht.

Prijs en betaling

3.1 De overeengekomen prijs voor de gehele termijn van de Overeenkomst zal na aanvang van de Overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerd worden.

3.2 Tenzij anders schriftelijk of digitaal is overeengekomen, zullen de facturen door Opdrachtgever overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Bij gebreke van zulke condities dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het IBAN van BLUE BEACH, welke is vermeld op de factuur.

3.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van Opdrachtgever.

3.4 Tenzij anders schriftelijk of digitaal is overeengekomen, zullen door Opdrachtgever aan BLUE BEACH reeds gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.

3.5 BLUE BEACH behoudt zich het recht om afwijkende prijzen en voorwaarden te hanteren. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van BLUE BEACH in euro’s, exclusief 21% BTW en eventuele andere belastingen en heffingen genoteerd.

3.6 BLUE BEACH behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien.

Rechten en verplichtingen van Opdrachtgever

4.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Opdrachtgever en BLUE BEACH geschiedt voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever.

4.2 Opdrachtgever zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of de Nederlandse wet- en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Opdrachtgever verwacht mag worden.

4.3 Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Opdrachtgever de beschikking heeft over persoonsgegevens. Opdrachtgever zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.

4.4 Opdrachtgever onthoudt zich er van BLUE BEACH of derden – al dan niet bij het gebruik van de Dienst(en) – te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van BLUE BEACH of derden, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de website(s), het overdragen van enig recht of enige verplichting, die Opdrachtgever op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.

4.5 Onverlet het overige in dit artikel 5 bepaalde, zal Opdrachtgever zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Dienst(en). Indien BLUE BEACH het vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever aan BLUE BEACH zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 2.300,- per dag dat het oneigenlijk gebruik voortduurt. Daarnaast is BLUE BEACH gerechtigd om de Overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden. Onder oneigenlijk gebruik wordt in dit verband in ieder geval verstaan de gedragingen zoals hierboven beschreven in artikel

4.6. Voornoemde onmiddellijk opeisbare boete kan nimmer in mindering gebracht worden op de mogelijk door Opdrachtgever aan BLUE BEACH verschuldigde schadevergoeding.

Rechten en verplichtingen van BLUE BEACH

5.1 BLUE BEACH behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Opdrachtgever toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal BLUE BEACH Opdrachtgever over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

5.2 BLUE BEACH ondersteunt Opdrachtgever door middel van het ontsluiten van en/of het beschikbaar stellen van de benodigde informatie omtrent de Dienst(en).

5.3 Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat BLUE BEACH de beschikking heeft over persoonsgegevens. BLUE BEACH zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen. De Verwerkersovereenkomst van BLUE BEACH maakt deel uit van de Overeenkomst.

5.4 BLUE BEACH maakt voor de levering van BLUE BEACH ATS en voor maatwerk (werkenbij-sites) gebruik van diensten van derden. Deze derde partijen opereren onder verantwoordelijkheid van BLUE BEACH en worden in de Verwerkersovereenkomst benoemd.

Aansprakelijkheid van BLUE BEACH; vrijwaring

6.1 BLUE BEACH aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

6.2 De totale aansprakelijkheid van BLUE BEACH wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien vanwege één of meer – al dan niet automatische – verlengingen de betreffende Overeenkomst reeds een looptijd heeft van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de prijs (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

6.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van BLUE BEACH aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden

6.4 De aansprakelijkheid van BLUE BEACH wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid) ontstaat slechts indien BLUE BEACH onverwijld en deugdelijk schriftelijk of digitaal in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BLUE BEACH ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BLUE BEACH in staat wordt gesteld om adequaat te reageren.

6.5 BLUE BEACH aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.6 BLUE BEACH aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van derden door het gebruik van de Dienst(en) van BLUE BEACH. Opdrachtgever vrijwaart BLUE BEACH voor alle mogelijke (gevolg)schade welke voortvloeit uit het gebruik door Opdrachtgever van Dienst(en) van BLUE BEACH in strijd met intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

6.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk of digitaal bij BLUE BEACH meldt.

6.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BLUE BEACH.

Overmacht

7.1 BLUE BEACH is nimmer aansprakelijk in het geval er sprake is van een situatie van Overmacht. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort.

7.2 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een schadevergoedingsverplichting op één van de partijen komt te rusten, indien de periode waarin door Overmacht nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is of langer duurt of zal duren dan dertig dagen.

7.3 Indien BLUE BEACH bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is BLUE BEACH bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst(en) afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke factuur.

Duur van de Overeenkomst

8.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en BLUE BEACH duurt maximaal 60 dagen of zoveel korter of langer als de overeengekomen Dienst(en) duurt of duren.

8.2 Na verstrijken van de duur van de Overeenkomst eindigt deze van rechtswege.

Beëindiging van de Overeenkomst

9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke of digitale ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

9.2 BLUE BEACH kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke of digitale kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. BLUE BEACH zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.3 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij BLUE BEACH ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die BLUE BEACH vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Geheimhouding

10.1 Opdrachtgever verplicht zich zowel gedurende als na beëindiging van deze Overeenkomst alle gegevens omtrent de bedrijfsaangelegenheden en overige gegevens van geheime of vertrouwelijke aard van BLUE BEACH waarvan zij bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst kennis neemt, als vertrouwelijk te behandelen en tegenover derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot dergelijke gegevens.

10.2 De verplichting tot geheimhouding, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel duurt voort tot en met 2 jaar na het einde van de Overeenkomst. Hierbij is niet van belang om welke reden of door welke partij de Overeenkomst tot een einde is gekomen.

Overig

11.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Overeenkomst tussen BLUE BEACH en Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk, of enig daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen of te cederen, behoudens voorafgaande schriftelijke of digitale toestemming van BLUE BEACH.

11.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig, niet geldig, niet afdwingbaar of in strijd met de wet wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

11.3 Op de Overeenkomst tussen BLUE BEACH en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11.4 BLUE BEACH heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomst(en). Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na 14 dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever.

11.5 In geval van geschillen voortvloeiend uit Overeenkomst(en) of uit daarop voortvloeiende overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking, behoudens het recht om bewarende maatregelen en/of een voorlopige voorziening te treffen.

11.6 Alle geschillen tussen BLUE BEACH en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

11.7 Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) is/zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.

11.8 BLUE BEACH heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze niet binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de wijzigingen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

11.9 BLUE BEACH is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 83682619 en gevestigd aan het Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam. Telefoonnummer: +31 (0)10 322 0328 IBAN: NL34RABO051700168 BTW nummer: 862956880B01 Website: www.bluebeach.nl Algemeen e-mailadres:
josha@bluebeach.nl

LATEN WE KENNISMAKEN

Koffie regelen wij

Josha Riemens

Bel, schrijf of klop op de deur

Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten en te bespreken wat ik voor je mag betekenen

Een baan vinden die wel bij je past?